Archive دسته: No category

میکند که با فرمول زیر محاسبه میشود. توجه کنید r_i امتیاز واقعی و r ?_i امتیاز پیشبینی شده میباشد. MAE=1/n ?_(i=1)^n??(r_(i-) r ?_i)? (16) 5-4-2- دقت67 و فراخوانی68 در سیستمهای پیشنهادگر آنچه که... ادامه

READ MORE

خاب میگردد. 4-4-1-2- پیش پردازش بر روی پایگاه داده EachMovie برای هر فیلم موجود در پایگاه داده EachMovieتوسط زبان برنامه نویسی C#.net بر اساس لینک مربوط به آن یک درخواست به سرور IMDB فرستاده میشود.... ادامه

READ MORE

انجام میشود. عکس العملی که کاربر در مقابل اقلام از خود نشان میدهد به دو صورت صریح و ضمنی میباشد. عکس العمل صریح به این صوت است که کاربر علاقه یا عدم علاقه خود نسبت به اقلام را توسط... ادامه

READ MORE

ندارند. PC(u,v)=(?_j??(r_(u,j)-r ?_u ).(r_(v,j)-r ?_v)?)/?(?_j????(r?_(u,j)-r ?_u)?^2.?_j???(r?_(v,j)-r ?_v)?^2 ?) (4) از فرمول فوق برای اندازهگیری میزان شباهت دو کاربر u و v استفاده میشود. r_(u,j) نشان دهنده امتیازی... ادامه

READ MORE

موجود در گروه موردنظر اشتراک گرفته میشود. حاصل یک مجموعه مشترک از همسایگان برای تمام کاربران موجود در گروه میباشد. سپس با استفاده از این همسایگان مشترک قلم یا اقلامی به گروه مذکور... ادامه

READ MORE

کاربر فعال پیشنهاد میکند. کاربر لیست پیشنهاد شده از سوی سیستم را مشاهده کرده و فیلمهای مورد علاقهاش را انتخاب میکند (شکل شماره 4). شکل شماره 2 : نمونه صفحهای از سایت Movielens شکل شماره 3: ... ادامه

READ MORE

گستر1 موجب شده است که در رابطه با هر موضوع قابل تصور، حجم بسیار زیادی از اطلاعات وجود داشته باشد که کاربران2 بتوانند با استفاده از آن نیاز اطلاعاتی خود را برطرف سازند. افزایش روز... ادامه

READ MORE

در رشته : مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی از دانشگاه شیراز شیراز جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه با درجه : دکتر منصور ذوالقدری، استاد بخش مهندسی و علوم کامپیوتر... ادامه

READ MORE

ولتاژ یونیزاسیون دستگاه طیف سنجی جرمی 70 الکترون ولت بود. نوع و میزان هر یک از ترکیبات سازنده اسانس پس از تجزیه و تحلیل کروماتوگرام مشخص گردید. 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات... ادامه

READ MORE