دارند. اما چون عنوان مبحث، رابطه یادگیری با بهداشت روانی را شامل می شد، مطالب را به این زمینه اختصاص دادیم (گنجی، 1387).

بهداشت روانی و رسانه های گروهی
امروزه، رسانه های گروهی همه کس و همه چیز را زیرسلطه خود دارند. احتمالا نتوان فردی پیدا کرد که با آنها سر و کار نداشته باشد. تعداد زیادی از والدین، مربیان و بزرگان اجتماع از گسترش بی رویه رسانه های گروهی و زیر سلطه قرار دادن زندگی کودکان و نوجوانان سخت نگرانند. آنها معتقدند که وسایل ارتباط جمعی، روابط اجتماعی را به تدریج کم می کنند و مردم را به انزوا و فرد گرایی سوق می دهند. طبق نظرخواهیها، 86 درصد معلمان معتقدند که اثر رسانه های گروهی بیشتر از اثر مدرسه بر کودکان است. به هر صورت، جای تردید نیست که این وسایل می توانند نقشهای بسیار متفاوتی داشته باشند. بنابراین، احتمالاً بتوان گفت که سود وزیان رسانه ها در شیوه کاربرد آنها خواهد بود. درباره رابطه بهداشت روانی با رسانه هایی گروهی، مطالب زیادی عنوان شد که می توان همه آنها را در پنج مقوله خلاصه کرد: 1- رسانه های گروهی چه عملکردهایی دارند؟ 2- افراد، پیامهای رسانه های گروهی را چگونه دریافت می کنند؟ 3- رسانه های گروهی، افراد را چگونه قانع می کنند؟ 4- موانع قانع سازی کدامهاست؟ و 5- مردم چگونه در مقابل رسانه های گروهی مقاومت می کنند؟
در بحث از عملکردهای رسانه های گروهی، به تعدادی از نقشها اشاره شد، از جمله: نقش رابط اجتماعی، نقش نوآوری، نقش پالایش روانی، نقش فرافکنی و همانند سازی، نقش جبرانی، ونقش تبدیل واقعیت به نمایش. در بررسی تک تک این نقشها معلوم شد که رسانه های گروهی می توانند به تضمین بهداشت روانی مردم واقعاً کمک کنند؛ مثلاً، وسایل ارتباط جمعی می توانند نقش یک رابط اجتماعی را ایفا کنند؛یعنی، موجب شوند که انسانها در گروههای اجتماعی خاص و مورد علاقه خود جای بگیرند و بدین طریق شبکه ارتباطی خود را گسترش دهند: کاری که به بهداشت روانی کمک می کند (گنجی، 1388).
رسانه ها می توانند، با درج مطالب تازه و ارائه برنامه های ابتکاری، حس کنجکاوی مردم را ارضا کنند و در آنها رضایت خاطر به وجود آورند. رسانه های گروهی می توانند با نشان دادن مطالب هیجانی، تخیلی، قهرمانانه و، در ضمن، افشای دزدیها، خیانتها و تزویرها، نقش ” تخلیه هیجانی” را بر عهده بگیرند: انسانها خشمها و آرزوهای سرکوب شده خود را بیرون بریزند و احساس راحتی کنند. رسانه ها می توانند، با برجسته کردن کار قهرمانان ورزش، ستارگان سینما، بزرگان و دانشمندان، در مردم عادی فرافکنی و همانند سازی ایجاد کنند و همانند سازی، از طریق تقلید، به واقعیت تبدیل شود(گنجی، 1388).
وسایل ارتباط جمعی می توانند برای ناکامیها، شکستها و تعارضهای مردم نقش جبرانی داشته باشند. البته رسانه های گروهی، به اعتقاد تعداد زیادی از متخصصان، واقعیت را به نمایش تبدیل می کنند. به نظر می رسد که این جنبه نیز در مواردی از زندگی ضرورت پیدا می کند.
مقوله بعدی مورد بحث، “چگونگی دریافت پیام از رسانه های گروهی” بود. گفته شد که همه به شیوه یکسان پیام دریافت نمی کنند. هر فرد پیامهایی دریافت می کند که با اعتقادات قبلی او سازگاری دارند؛ مثلاً اگر درباره رابطه سیگار با سرطان برنامه پخش شود، 60 درصد غیر سیگاریها و تنها 32 درصد سیگاریها به آن نگاه می کنند. گفته شد که دریافت پیام چهار مرحله را پشت سر می گذارد: دقت، ادراک، فهم، و پذیرش. دقت، یعنی متحدالمرکز کردن تواناییها؛ ادراک، یعنی، تعبیر و تفسیر پیام؛ فهم، یعنی، توافق پیام گیرنده درباره معنای پیام؛ و پذیرش، یعنی، قانع شدن و قبول کردن پیام (گنچی، 1388).
در بحث از عوامل قانع سازی، به دو گروه از عوامل اشاره شد: درونی و بیرونی. عوامل درونی آنهایی هستند که با ویژگیهای شخصیتی پیام گیرنده ارتباط پیدا میکنند، مثل تعهد در حضور جمع، اعتقاد اولیه، همسایگان ودقت و اطلاعات قبلی. عوامل بیرونی به شیوه های ارائه پیام مربوط می شوند، مثل ارائه دلایل یکجانبه یا دو جانبه و اثر تقدم یا تأخر. مطالعات نشان می دهدکه ارائه دلایل یک جانبه و دو جانبه، در افراد مختلف آثار مختلفی بر جا می گذارند: اولاً این که با اعتقادات قبلی آنها همبستگی نشان می دهند، ثانیاً دلایل دو جانبه در افراد باسواد بیشتر موثر واقع می شوند (گنجی، 1388).
در اشاره به موانع قانع سازی، دو مورد مطرح شد: بافت پیام و خطاهای آشکار. منظور از بافت پیام این است که یک پیام معین، برحسب این بود که از تلویزیون پخش شود یا از رادیو، برای بار اول باشد. یا بار چندم، یکجا نشان داده شود یا منقطع و رنگی باشد یا سیاه و سفید، آثار مختلفی خواهد داشت. خطاهای آشکار عبارت از ناآگاهیهایی است که مردم نسبت به برخی امور دارند و مانع اثر گذاری پیام می شوند، مثل استفاده ازماهواره، تلویزیون، ویدیو و غیره در برخی زمانها.
آخرین مقوله ها این مبحث ” مقاومت در برابر رسانه های گروهی” بود. گفته شد که این وسایل، با این گستردگی، با این برد وبا برنامه های بسیار متنوعی که پخش می کنند، طبیعی است که گاهی مقاومتهایی به وجود آورند. بدین ترتیب که انسانهایی پیدا شوند و آنها را از جهاتی طرد کنند. به تعدادی از این طردها اشاره شد. ریشه ای، سیاسی، و اخلاقی (گنجی، 1388).
طرد ریشه ای رسانه های گروهی، یعنی، بی اعتمادی کامل به آنها به خاطر اعتقاد به تحمیل شدن مردم به وسیله آنها و تحمیل نیات سرمایه داران و جامعه مصرفی. طرد
سیاسی، یعنی، اعتقاد به این که رسانه ها در دست صاحبان قدرت و سیاست هستند و چیزی جز قبولاندن نیات آنها ندارند. طرد اخلاقی، یعنی، اعتقاد به این که وسایل ارتباط جمعی، از یک طرف، احساس مسوولیت نمی کنند، آنچه را که نباید بگویند می گویند و گاهی بین مردم و گروهها درگیری به وجود می آورند. از طرف دیگر، آنها گاهی اخلاق و فرهنگ اقلیتها را ندیده می گیرند و براساس تمایلات اکثریت عمل می کنند؛ مضافاً این که فیلمهای غیر اخلاقی نیز نشان می دهند (گنجی، 1388).
اندازه گیری های روانی و کاربرد آزمونهای روانی
تشخیص نابهنجاری رفتاری، در صورتی که خیلی شدت داشته باشند، چندان دشوار نیست؛ اما تعیین درجات مختلف نابهنجاری کار بسیار دشواری است. بنابراین، کسی که می خواهد درباره بهداشت روانی افراد دست به تشخیص بزند و به دنبال ان برای درمان آنها اقدام کند، حتماً باید ابزارهای عینی داشته باشد. این ابزارها را اصطلاحا آزمونهای روانی می نامند. آزمونهای روانی باید ویژگیهای خاصی داشته باشند تا استفاده از آنها اطمینان بخش باشد. این ویژگیها عبارتند از از پایایی، روایی، استاندارد بودن و عینیت داشتن. پایایی، یعنی، این که اگر یک آزمون را در دو نوبت روی یک گروه اجرا کنیم یا دو فرم معادل آن را دریک گروه به کار ببریم، دو نتیجه باید نزدیک به هم باشند. منظور از روایی این است که آزمون باید چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است؛ مثلاً، آزمون هوشی نباید معلومات را اندازه بگیرد. هدف از استاندارد بودن آزمون این است که مواد، زمان، روش اجرا، نمره گذاری و استخراج نتایج باید برای همه یکسان باشد. و منظور از عینیت داشتن آزمون این است که نظر شخصی آزمایشگر وارد عمل نشود(گنجی، 1386).
انواع مختلف آزمونها وجود دارد که هر یک برای هدفی به کار می رود. در این فصل به تعدادی از آنها اشاره شد: آزمونهای معلومات، استعداد، شخصیت، هوش و غیره. آزمونهای معلومات، مهارتها یا شناختهای آزمودنی در یک زمان معین را اندازه می گیرند؛ مثلا، آزمونهایی که می توانند معلومات دانش آموزان در دروس مختلف را اندازه بگیرند جزء آزمونهای معلومات به حساب می آیند. آزمونهای استعداد آنهایی هستند که امکان موفقیت آزمودنی در زمینه خاصی را پیش بینی می کنند؛ مثلاً، آیا دانش آموزی که به کلاس اول ابتدایی وارد می شود، می تواند خواندن و نوشتن یاد بگیرد یا خیر؟ (گنجی، 1386)
آزمونهای شخصیت، شیوه خاص بودن، سبک زندگی و، به طور کلی، آنچه را که موجب تمایز فرد از دیگران می شود، اندازه می گیرند. این آزمونها به صورتهای مختلف ساخته می شوند: مداد کاغذی، فرافکنی، مشاهده مستقیم و مصاحبه. مشهورترین آزمونهای شخصیت، که جنبه های مرضی را نیز آشکار می کنند، عبارتند از تصویر تی اِ تی و لکه های جوهر روشاخ. اولی از 30 تصویر سیاه و سفید و دومی از ده لکه جوهر، که برخی از آنها رنگی است، تشکیل شده است. آزمون تی اِ تی (TAT) تحت عنوان آزمون اندر یافت موضوع نیز به کار می رود.
آزمونهای هوشی مشهورترین آزمونهای روانی هستند و پیش از همه آزمونها به وجود آمده اند. می توان گفت که آزمونهای هوشی عبارتند از مجموعه آزمونهای استعداد که مهارتهای تحصیلی را پیش بینی می کنند (شریفی ، 1386).
روان شناسان می توانند آزمونهای مختلف را یکجا جمع کنند و به نام مجموعه آزمونها به کار ببرند. استفاده از مجموعه آزمونها نتایج زیادی به همراه می آورد که می توان آنها را به صورت نیمرخ یا تصویر نشان داد و نکات قوت و ضعف آزمودنی را یکجا دید (احمدآبادی، 1382).
کسی که می خواهد از آزمونهای روانی، برای تشخیص ویژگیهای رفتاری استفاده کند، قبلاً باید اطلاعات کامل درباره آنها به دست آورد، محاسن و معایب آزمونهای گروهی، فردی، سرعت، قدرت و غیره را بداند. همچنین او بایددرباره رفتار مورد مطالعه نیز اطلاعات کافی داشته باشد. روان شناس باید بداند که هیچ آزمونی، به طور کامل، نابسته به فرهنگ نیست. پس باید فرهنگ آزمودنی را در نظر بگیرد و در اتخاذ تصمیم دخالت دهد (گنجی، 1387).
از آزمونها در زمینه های مختلف استفاده می شود: انتخاب بهترین افراد، راهنمایی برای رشته های تحصیلی و مشاغل مختلف، تشخیص عقب ماندگیها، بیماریهای روانی، استعدادهای درخشان و مسائل قضایی. با این همه نباید استفاده از آنها سوگیری داشته باشد. کاربرد آزمونها زمانی مضرخواهد بود که قدرت معجزه آسا برای آنها قایل شویم، در جای خود و به طور مناسب به کار بریم (گنجی، 1387).

روشهای درمان بیماریهای روانی
روان درمانی، یعنی، درمان اختلالهای روانی بدون استفاده از دارو و روشهای پزشکی روشهای درمانی مورد استفاده بسیار زیادند، اما همه آنها در برخی ویژگیها اشتراک دارند. درمانگر، برحسب آموزشی که دیده است و برحسب نیازی که مراجع یا بیمار دارد، به درمان یکی از این اختلالها یا تعدادی از آنها می پردازد: اختلالهای فکری، هیجانی، رفتاری، روابط بین اشخاص و موقعیتهای زندگی دشوار، و اختلالهای دو قطبی. مشهورترین شیوه های درمانی عبارتند از: روان کاوی، درمانهای رفتارگرایی، انسان گرایی شناختی، گروهی، و زیستی – پزشکی (شهیدی، 1388).
درمان روان کاوی به این صورت است که درمانگر سعی می کند تعارضهای موجود بین سه سطح نهاد، من و من برتر از از بین ببرد و بهداشت روانی را به این فرد بازگرداند. در روان کاوی، که بر عقاید فروید استوار است، سعی می کنند تا فرد از تعارضهای ناآگاه خود اطلاع به دست
آورد و در نتیجه احساس کند برخود تسلط دارد و بر اثر همین احساس تسلط بر خویشتن و کسب اعتماد به نفس بهبود یابد. برای این کار، روان کاوی از روشهای تداعی آزاد و تعبیر خواب (رویا) کمک می گیرند (شهیدی، 1388).
درمانهای رفتارگرایی، از اصول یادگیری کمک می گیرند تا رفتارهای نابهنجار را اصلاح کنند. این دیدگاه، خود رفتار مسأله دار را هدف قرار می دهد نه علتهای آن را درمانگران رفتارگرا، فهرست رفتارهای ناسازگار و فهرست رفتارهای سازگار را فراهم می آورند. آن گاه سعی می کنند از فراوانی گروه اول بکاهند و در عوض به فراوانی گروه دوم بیفزایند. آنها، برای انجام دادن این کار از اصول شرطی شدن کلاسیک یا پاسخگو و عامل یا کنشگر کمک می گیرند. فنون اقتباس شده از شرطی شدن پاسخگر، عبارتند از حساسیت زدایی منظم و درمان از طریق ایجاد بیزاری . البته استفاده از روش ایجاد بیزاری برای از بین بردن رفتارهای ناسازگار، در چارچوب شرطی شدن کنشگر نیز قرار